ВОДАТА ВО СКОПЈЕ БЕЗБЕДНА И КВАЛИТЕТНА

ВОДАТА ВО СКОПЈЕ БЕЗБЕДНА И КВАЛИТЕТНА

ЈП Водовод и канализација – Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објавува неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018.

Секторот за санитарна контрола во периодот од во периодот од 26.04.2021 до 30.04.2021 зема 148 примероци за физичко-хемиска и 148 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 40 мерни места во Градот Скопје.

Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци ОДГОВАРААТ на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РМ, бр.183/18).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *