СТИПЕНДИИ ЗА ПРВАЧИЊА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ОД КАРПОШ

СТИПЕНДИИ ЗА ПРВАЧИЊА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ОД КАРПОШ

Сите родители на ученици со попреченост во општина Карпош, чии деца ќе бидат запишани во прво одделение во учебната 2021/2022 година ќе можат да аплицираат за месечна стипендија од 50 ЕУР во денарска противвредност.

Основната цел е да се пружи поддршка на семејствата со деца со попреченост во надминување на трошоците поврзани со нивното школување.

Можност за пријавување имаат децата кои ги исполнуваат следните основни критериуми:

  • Да се деца со попреченост кои во учебната 2021/2022 година се запишуваат во прво одделение,
  • Да поседуваат документација за вид и степен на попреченост (Наод и мислење и/или Наод од стручно тело за проценка на функционирање, попреченост и здравје),
  • Да се обврзат на редовно посетување на наставата, во зависност од индивидуалните можности и согласно препораките за безбедно посетување настава во услови на пандемијата КОВИД-19,
  • Да не се корисници на било каква друга стипендија доделена од било која друга институција или компанија,
  • На родителот/старателот кој аплицира во име на кандидатот за стипендија да не му е одземено родителското право.

Потребни документи кои треба да се приложат:

  • Пријава за стипендија од проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“. Пријавата можете да ја симнете на линкот: https://bit.ly/33nbiW9;
  • Потврда од училиште за редовен ученик во прво одделение во учебната 2021/2022 година, со печат и потпис од училиштето;
  • Документација за вид и степен на попреченост (Наод и мислење и/или Наод од стручно тело за проценка на функционирање, попреченост и здравје);
  • Извод од Матичната книга на родени за ученикот.

Станува збор за јавен повик на фондацијата „Чекор по чекор“, во рамки на проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“, а во соработка со здруженијата „Инклузива“ и „Хандимак“. Исто така, овој повик е резултат на соработка и со Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, а финансиски е поддржан и од Европската унија.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *